Trending

No tags found
Wednesday Jul 17, 2024

ก.ล.ต.ไฟเขียว AIMC ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง เริ่ม 30 ธ.ค.นี้

 

สำนักงาน ก.ล.ต. ไฟเขียวเห็นชอบประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 30 ธ.ค.64

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ว่าด้วยแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม (Liquidity Risk Management Tools Guideline) เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มีรูปแบบและมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกันในการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง

รวมทั้งเป็นการยกระดับให้ บลจ. สามารถใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเหมาะสม

สำหรับแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม เป็นการกำหนดรายละเอียดเพื่อให้ บลจ. สามารถใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ และมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องที่หลากหลาย สำหรับรองรับสถานการณ์กรณีที่สภาพตลาดผิดปกติ และลดความเสี่ยงของระบบ (Systemic Risk) ในภาพรวม

โดยคำนึงถึงการดูแลปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้โดยรวมเป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักความไว้วางใจ (fiduciary) และการกำกับดูแลที่ดี (corporate governance)

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม* เพื่อกำหนดให้ บลจ. มีการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ และมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่หลากหลายเป็นไปตามแนวทางสากล โดยกำหนดให้รายละเอียดการใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นไปตามประกาศ AIMC ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ประกาศ AIMC เป็นการกำหนดรายละเอียดในการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม เพื่อให้ บลจ. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดย ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

Back to Top