Trending

No tags found
Sunday Jun 26, 2022

JMART เพิ่มทุน 14.79 ล้าน พาร์ 1 บาท รองรับแปลงวอร์แรนต์

“เจ มาร์ท” เพิ่มทุน 14,794,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิวอร์แรนต์ภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ที่มีการปรับสิทธิโดยการปรับราคา และอัตราการใช้สิทธิ น.ส.ลัดดา วรุณธารากุล เลขานุการบริษัท บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 14,794,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,543,864,540 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,558,659,382 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ 14,794,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวอร์แรนต์ ภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ที่มีการปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ พร้อมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 14,794,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท […]

Back to Top