Trending

No tags found
Wednesday Jul 17, 2024

“จุรินทร์” บินถกด่านสันต้นดู่-เชียงใหม่” ดันแก้ยาเสพติดก่อนเปิดด่าน เผยค้าชายแดนแค่รอเมียนมาไฟเขียว

วันที่ 28 ต.ค.65 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน ด่านสันต้นดู่ พร้อมด้วยนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งจากส่วนกลางและในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่อาย กองกำลังผาเมือง หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย–เมียนมา ที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการผลักดันเปิดจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมมอบหมายให้ดำเนินการผลักดันการเปิดไปเมื่อปี 2563 รวมถึงใช้โอกาสนี้ในการหารือแนวทางผลักดันการเปิดช่องทางบ้านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-เมียนมา เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยพิจารณาผลักดัน เพื่อให้เป็นอีกช่องทางการค้าเว็บหวยออนไลน์ เชื่อถือได้ที่จะช่วยขยายมูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีศักยภาพในเชิงภูมิศาสตร์ในการเชื่อมต่อไปยังรัฐฉานของเมียนมา

 

โดยที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า การเปิดด่านจะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันการค้าและการส่งออกของไทยไปยังเมียนมาที่มีมูลค่ากว่าสองแสนล้านบาทในแต่ละปี โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 มีมูลค่าสูงถึง 110,177 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.38 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน รวมไปถึงอาจเป็นโอกาสในการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในระยะยาว โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนในการผลักดันการเปิดจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง ซึ่งปัจจุบันยังรอผลการพิจารณาจากรัฐบาลเมียนมา ด้วยเหตุผลด้านสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศเมียนมา

สำหรับในส่วนของช่องทางสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ กองกำลังผาเมือง สังกัดกองทัพภาคที่ 3 ปราบปรามปัญหาการลักลอบยาเสพติดให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และหากพบว่า ปัญหาลดน้อยลงและสถานการณ์ดีขึ้น ขอให้กองกำลังผาเมืองร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การเปิดช่องทางฯ รวมถึง การพิจารณายกระดับไปสู่การเปิดเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อไป

Back to Top