Trending

No tags found
Wednesday Jul 17, 2024

“จุรินทร์” บินถกด่านสันต้นดู่-เชียงใหม่” ดันแก้ยาเสพติดก่อนเปิดด่าน เผยค้าชายแดนแค่รอเมียนมาไฟเขียว

วันที่ 28 ต.ค.65 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน ด่านสันต้นดู่ พร้อมด้วยนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งจากส่วนกลางและในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่อาย กองกำลังผาเมือง หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย–เมียนมา ที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการผลักดันเปิดจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมมอบหมายให้ดำเนินการผลักดันการเปิดไปเมื่อปี 2563 รวมถึงใช้โอกาสนี้ในการหารือแนวทางผลักดันการเปิดช่องทางบ้านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-เมียนมา เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยพิจารณาผลักดัน เพื่อให้เป็นอีกช่องทางการค้าเว็บหวยออนไลน์ เชื่อถือได้ที่จะช่วยขยายมูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีศักยภาพในเชิงภูมิศาสตร์ในการเชื่อมต่อไปยังรัฐฉานของเมียนมา   โดยที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า การเปิดด่านจะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันการค้าและการส่งออกของไทยไปยังเมียนมาที่มีมูลค่ากว่าสองแสนล้านบาทในแต่ละปี โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 มีมูลค่าสูงถึง 110,177 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.38 […]

Back to Top